Смотреть фильмы онлайн

Цыден-Еши Бимбаев - Буряад арадай дуунууд - Бурятские народные песни

   
- HD качество

1.Уужам Буряад оронойнгоо Ургалиг ногоон харагыгаар. Угтаагтэ угтаагтэ нүхэдээгөө Улаан харгын сэрэгүүдтэ? 2. Арбаадхан сэргын дундахи сэргэдэ Ардагхан боро улааниинь минии морин. Арбаадхан нүхэдэй дундахи нэгэниинь Алтанхан часытайнь минии нүхэр. Хорёодхон сэргын дундахи сэргэдэ Хатарша боро улааниинь минии морин. Хорёодхон нүхэдэй дундахи нэгэниинь Холшорхон залууниинь - минии нүхэр. 3. Сэргэдэ байхадаа шэбшэгэрхэн байдаг сэхынгээ харгыда ямархан бэ? Сэхэхэн харахадам сэбэрхэн аад, сэдьхэлхэн бодолоороо ямархан бэ? Уяандал байхадаал улигамхан аад, Утынгаа харгыдаа ямархан бэ? Урдаһаань харахадам илдамхан аад, Ухаанхан бодолоороо ямархан бэ? 4. Шэрэмхэн булад тахыешни Шэнхин(э)сэ хатарха морин байха Шэрүүнхэн алаг зүрхыешни Шэнэлүүлэн жаргуулха нүхэр байха. 5. Хушуундаа сагаантай хүрин хээр минии Хухалжархин алдабалда ургыем. Холшорхон залуухан зулгы занханаараа Хубаажархин алдабалда зүрхыем. Амандаа сагаантай хүрин хээр минии Алдуулжархин алдабалда ургыем. аалихан залуухан зулгы занханаараа Абажархин алдабалдаа зүрхыем. 6. Хүлэг хүлэг бороороо хүрөөд ерэхээ яагааш? Халуун амар мэндыем хүрөөд ерэхээ яагааш? ЭЭэээ ЭЭээээ Халуун амар мэндэеэ хүрөөд ерэхээ яагааш? Ардаг ардаг бороороо ахяад ерэхээ яагааш? амар мэндым тэмдэгы абаад ошохоо яагааш? ЭЭэээ ЭЭээээ амар мэндым тэмдэгы абаад ошохоо яагааш? 7. Түрэл арадайм домогшуу Түргэн гүйдэлтэй хүлэгни Сэхэ урагшаа дуулим оодоржо Сэдьхэлни баяраар билтарна. Чүлэ-Һиилэ өөдөрөө, шүүдэртэй тала дайдадаа Хүлэг минии гайхалтай байнаш хүсэтэйш далитайш болонхой. Автомашинаар урдамни Агта хүлэгһөөм хурданаар Хүдэр басаган намда иигэжэ Хэлэжэ юумэндэл эмнисгээ. Чүлэ-Һиилэ өөдөрөө, шүүдэртэй тала дайдадаа Хүлэг минии гайхалтай байнаш хүсэтэй далитай болонхой.

Вы посмотрели онлайн видео по фразе Цыден-Еши Бимбаев - Буряад арадай дуунууд - Бурятские народные песни. Если онлайн видео Цыден-Еши Бимбаев - Буряад арадай дуунууд - Бурятские народные песни Вам понравилось и Вы остались довольны, можете оставить комментарий ниже...

Мир в онлайне